.
Wraz z agencją wyprawową Apetyt na Świat zapraszamy Cię do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest udział w 4-dniowym trekkingu na najpiękniejszym szlaku NorwegiiRomsdalseggen. Koszt takiej wyprawy to 3050 zł, ale Ty możesz wziąć w niej udział za darmo i do tego zgarnąć plecak turystyczny marki Fjallraven!
Szlak przebiega przez Alpy Sunnmøre, czyli miejsce, gdzie góry wynurzają się z fiordów w formie postrzępionych szczytów i grani na wysokość niemal 2000 metrów. W trakcie wyjazdu zaplanowane są górskie wędrówki, zdobycie szczytu Saksa i poznanie takich kultowych miejsc, jak Fiord Geiranger, Droga Trolli i Droga Orłów.

ZGŁOSZENIE wyślij nam mailem
Konkurs trwa do 31.07.2024 r.

.
ZGŁOSZENIE wyślij nam mailem
.

REGULAMIN KONKURSU:
Wygraj 4-dniowy trekking w Norwegii!

 

§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest firma FAM M. Gabryołek Sp. K. z siedzibą ul. Żaglowa 68, 51-578 Gdynia, identyfikująca się numerem NIP 586-10-25-151, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród jest Organizator firma FAM, oraz Partner konkursu: Klub Podróżników “Apetytna Świat” Piotr Kaźnica, ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk, NIP: 554-186-08-40, dalej zwany„Partnerem”.
3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis Facebook na którym został ogłoszony nie jest także z nim związany.
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.05.2024 r. z chwilą ogłoszenia, a kończy się dnia 31.07.2024 r. o godz. 23:59:59.


§2 Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwanym dalej „Uczestnikiem” która:
a) Zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zaakceptował jego treść i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
b) Ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
c) Zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień.
d) Zrobi zakupy na e-Horyzont.pl lub w sklepie w Warszawie za min. 500 zł i zachowa dowód zakupu.
e) Wykona Zadanie Konkursowe – nagranie filmiku Wideo
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
4. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu nagrania na którym Uczestnik pokazuje, że kocha wycieczki z plecakiem (Realizacja dowolna, jedynym wymogiem jest jest pionowy format nagrania – typu reel/rolka na Instagramie). W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z treści wideo które są jego autorstwa.
5. Prace konkursowe w skład których wchodzą: zdjęcie paragonu / numer zamówienia online + nagrane wideo np. w formie linku wetransfer.com, należy podsyłać do 31.07.2024 na adres: konkurs@ehoryzont.pl
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań konkursowych, których autorzy:
a) Nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) Korzystali z cudzych materiałów wideo,
c) Używali w nagraniu podkładu audio chronionego prawami autorskimi,
d) Użyli w Zadaniu konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora,
e) nie dokonali zakupu w sklepie Horyzont- który jest warunkiem wzięcia udziału.


§3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać żadnych praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
3. Uczestnik oświadcza że przekazuje Organizatorowi i Partnerom konkursu prawa do korzystania ze zdjęcia i wizerunków osób na nim się znajdujących, a w szczególności publikacji pracy konkursowej w Internecie i social mediach.


§4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną „Komisją”. Do zadań Komisji konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Komisja konkursowa podda ocenie wszystkie nadesłane filmy wideo. Spośród wszystkich filmów Komisja wyłoni 1 Zwycięzcę, który w ocenie Komisji zamieszczą najbardziej zaskakujące i kreatywne wideo spójne z tematyką konkursu.
3. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w dniu 14.08.2024 r.
4. Zwycięzca otrzyma:
a) Voucher dla 1 osoby na udział w wyprawie Apetyt na Świat „Alpy Sunnmøre i Romsdalseggen – górski weekend w Norwegii” o wartości 3 050 zł. Voucher będzie ważny przez 12 miesięcy, w voucher nie jest wliczony przelot i wyżywienie. Dodatkową nagrodą będzie wybrany przez organizatora plecak
turystyczny marki Fjallraven o wartości ok. 1000 zł. (zdjęcie z materiałów promocyjnych jest poglądowe).
5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
6. Dane Zwycięzcy zostaną podane w poście na profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz w korespondencji mailowej – wysłanej do wszystkich Uczestników konkursu.
7. Nagroda zostanie przekazana droga pocztową na wskazany przez Zwycięzcę adres po ogłoszeniu wyników.
8. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
9. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: FAM M. Gabryołek Sp. K. ul. Żaglowa 68, 81-578 Gdynia, oraz na adres e-mail marketing@e-horyzont.pl
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, a także wydania Nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
4. Organizator przestrzega praw osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, firmy kurierskie, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności KAS, czy organy ścigania.
6. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§6 Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Reklamacje można kierować na adres e-mail: marketing@e-horyzont.pl
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź w przypadku reklamacji składanych na piśmie, chyba że Uczestnik zażąda udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach jej rozpatrzenia.


§7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2024 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z pozn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania konkursowego z przyczyn technicznych, lub leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów na których publikowany jest konkurs z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


Gdynia, 08.05.2024 r.